“Reševanje sporov z uporabo statičnih zakonov v togih postopkih ni najbolje prilagojeno današnji globalizaciji, rušenju družinskih in družbenih struktur ter hitremu poslovanju. Pravosodni sistem se zato ne more vedno odzvati na zahteve hitrega in prilagodljivega sodobnega sveta – mediacija pa to omogoča.”
Béatrice Blohorn-Brenneur
predsednica Evropskega združenja sodnikov mediatorjev (GEMME) in Mednarodnega sveta za mediacijo (CIM)

Mediacija je postopek, v katerem nevtralna tretja oseba (mediator) pomaga strankam pri reševanju pravnega spora. Postopek mediacije lahko poteka pred sodnim postopkom ali po že začetem sodnem postopku. Sodni postopek je razmeroma drag in stresen, običajno traja več mesecev ali let, za stranko tudi po njegovem zaključku ni garancije, da bo z odločitvijo sodišča zadovoljna. 

Mediacija je postopek reševanja spora, ki je hiter, stroškovno učinkovit, prostovoljen in zaupen. Mediator z dogovarjanji, pogajanji, posebnimi mediacijskimi tehnikami ter strokovnim pravnim znanjem strankam pomaga doseči sporazum, ki njihov spor razrešuje. Z njim stranke na novo uredijo medsebojne pravice in obveznosti, tudi z vidika morebitnega bodočega sodelovanja. 

Postopek mediacije zaključim s sestavo besedila sporazuma o rešitvi spora. V določenih primerih dodatno priporočam, da se sestavljen sporazum sklene pred notarjem v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa ali na sodišču v obliki sodne poravnave.

Mediacija je dobra rešitev za

• Odnos med sprtima strankama je sodelujoč, ne tekmovalen
• Usmerjenost strank na prihodnost in rešitev spora
• Stranki sami najbolje vesta, kaj je za vsako še sprejemljiva rešitev
• Hitra rešitev spora in nizki stroški
• Zaupnost
Vir: kvalitativna analiza okrožnega sodišča v ljubljani – statistični podatki za leto 2020

Zakaj se stranke odločijo za mediacijo

• Želja da se spor reši hitro
• Želja imeti možnost oblikovati rešitev spora
• Želja priti do rešitve spora, ki je prilagojena potrebam stranke
• Mediacijo je stranki predlagal odvetnik ali sodnik
• Želja imeti nadzor nad situacijo
Vir: kvalitativna analiza okrožnega sodišča v ljubljani – statistični podatki za leto 2020

Področja mediacije

 • Spori s pogodbenimi partnerji in dobavitelji
 • Spori v družinskih podjetjih
 • Spori med delničarji in družbeniki
 • Intelektualna lastnina

Prednosti:

 • Hitra rešitev spora,
 • Nižji stroški kot v sodnih postopkih,
 • Vključenost strank na skupnih in ločenih srečanjih v predstavitev svojih dejstev in predlogov sprejemljivih rešitev,
 • Pri trajnem poslovnem sodelovanju ohranjanje dobrega odnosa in poslovne vezi s poslovnimi partnerji v prihodnje,
 • Zaupnost,
 • Dobro ime in ugled podjetja.
 • Spori med zaposlenimi (vertikalno – nadrejeni/podrejeni; horizontalno – zaposleni na Istem nivoju, tudi v primeru mobinga)
 • Spori med delodajalcem in zaposlenim

Prednosti:

 • Hitra rešitev spora,
 • Nižji stroški kot v sodnih postopkih,
 • Manjša fluktuacija zaposlenih v podjetju,
 • Ohranjanje pozitivnih odnosov v delovnem okolju, boljše poznavanje zaposlenih, lažja podpora na področju njihovega osebnega in poklicnega razvoja in s tem večja motiviranost in učinkovitost za delo,
 • Zelo učinkovito v primerih konfliktov, ki so še v nastajanju,
 • Zaupnost,
 • Dobro ime in ugled podjetja.
 • Zavarovalniški spori
 • Odškodninski spori
 • Potrošniški spori
 • Spori glede skupnega premoženja zakoncev
 • Dednopravni spori
 • Spori zaradi varstva lastninske pravice in drugih stvarnih pravic
 • Potrošniški spori

Prednosti:

 • Hitra rešitev spora,
 • Nižji stroški kot v sodnih postopkih,
 • Vključenost strank na skupnih in ločenih srečanjih v predstavitev svojih dejstev in predlogov, sprejemljivih rešitev,
 • Zaupnost
 • Pomoč pri urjenju osebnih in premoženjskih razmerij (vzgoja, varstvo in preživljanje otrok, stiki otroka s starši in drugimi osebami, delitev skupnega premoženja zakoncev in zunajzakonskih partnerjev, preživljanje zakonca ali zunajzakonskega partnerja)
 • Spori iz razmerij v zakonski zvezi ali zunajzakonski skupnosti in ureditev odnosov po njunem prenehanju

Prednosti:

 • Varno okolje, kjer lahko vsaka stranka izrazi svoje pomisleke, ponovno postavi temelje komunikacije, in razišče možnosti rešitev,
 • Stranke imajo na skupnih in ločenih srečanjih nadzor nad procesom delitve premoženja, odločanja, kaj je v najboljšem interesu njihovih otrok,
 • Stranki ne rešita le pravnega odnosa, ampak tudi postavita odnos za prihodnje sodelovanje,
 • Nižji stroški kot v sodnih postopkih,
 • Hitra rešitev spora,
 • Zaupnost
 • Spori v okolju določene lokalne skupnosti oziroma občine

Prednosti:

 • Hitra rešitev spora,
 • Nižji stroški kot v sodnih postopkih,
 • Vključenost strank na skupnih in ločenih srečanjih v predstavitev svojih dejstev in predlogov sprejemljivih rešitev,
 • Zaupnost

Mediacijo izvajam na

Okrožnem sodišču v Ljubljani (pravdni, gospodarski in družinski spori)
Slovenskem Zavarovalnem združenju, GIZ (odškodninski spori med potrošniki in zavarovalnico ter med zavarovalnicami
Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (družinski spori)
Društvu Mediatorjev Slovenije (pravdni, gospodarski in družinski spori)
Sedežu podjetja – pred sodnim postopkom ali po končanem sodnem postopku

Struktura mediacijskega postopka je nekoliko odvisna od konkretnega spora, namen in metode mediacije pa ostajajo zelo podobne.

Udeleženci najprej sklenejo sporazum o reševanju zadeve v postopku mediaciji. V njem so navedene temeljne značilnosti in temeljna načela mediacije ter pravice in obveznosti udeležencev.

Mediator v postopku mediacije s strankama v sporu dela v okolju, ki ni strogo formalno. Na skupnih in ločenih srečanjih da vsaki stranki prostor za predstavitev njenih dejstev in predlogov rešitev. S pomočjo mediacijskih tehnik vodi postopek komunikacije, ugotavlja dejstva in interese strank, skupne interese ter pomaga pri iskanju možnih rešitev in izbiri končne rešitve.

V primeru doseženega dogovora mediator pripravi končno pravno besedilo sporazuma. V primeru, da do dogovora ne bi prišlo, mediator povzame ključne točke spora, obstoječe razlike med strankama ter izražene skupne interese.

 • Prostovoljnost sodelovanja.Pomeni, da stranki sami izbereta mediacijo kot postopek reševanja njunega spora in skleneta sporazum o mediaciji, ki vsebuje značilnosti mediacije ter pravice in obveznosti udeležencev.

 • Pomeni, da so vsi podatki, ki izvirajo iz mediacije ali so z njo povezani, zaupni, razen če so se stranke sporazumno dogovorile drugače. V primeru ločenih mediacijskih srečanj lahko stranka razkrije mediatorju vse podatke, mediator pa jih nasproti stranki lahko razkrije le v primeru soglasja stranke, od katere je podatke pridobil.

 • Nepristranskost in neodvisnost mediatorja.Pomeni, da mediator ne sme opravljati te funkcije, če obstajajo okoliščine, ki zbujajo dvom o njegovi objektivnosti in ne more biti odgovoren, če stranke sporazuma o rešitvi njihovega problema ne sklenejo. Mediator se mora držati pravil stroke in etičnega kodeksa.

 • Enako obravnavanje in avtonomnost strank.Stranke imajo enako možnosti sodelovanja v postopku, dajanja predlogov in svobodne sklenitve sporazuma o rešitvi spora.

 • Pomoč prava neuki stranki.Mediator obema strankama nudi strokovno pravno pomoč o načinu in možnosti reševanja spora, prav tako lahko pove kaj pravo določa, če ga stranka vpraša.

 • Načelo vestnosti in poštenja.Stranke in mediator morajo postopati v skladu s pravnimi pravili in tudi moralnimi načeli.

 • Načelo ekonomičnosti in učinkovitosti.Pomeni, da je postopek hiter, učinkovit in stroškovno ekonomičen.
 • Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih sporih (uradni list rs, št. 56/2008 – v nadaljevanju zmcgs) – link: http://www.pisrs.si/pis.web/pregledpredpisa?id=zako5289 

 • Družinski zakonik (uradni list rs, št. 15/201721/2018 – znorg, 16/2019 – znp-1, 22/201967/2019; – v nadaljevanju dz) – link: http://www.pisrs.si/pis.web/pregledpredpisa?id=zako7556

 •  Pravilnik o izvajanju meditacije po družinskem zakoniku – link: http://www.pisrs.si/pis.web/pregledpredpisa?id=prav13622

Uspešnost mediacije

0
%
Sklenjena sodna poravnava v okviru sodišču pridruženih postopkov mediacije.

Vir: Statistično poročilo o sodišču pridruženih programih mediacije za leto 2018, Okrožno sodišče v Ljubljani, Služba za alternativno reševanje sporov

Stopite v stik z mano

Pravno svetovanje, mediacija in izobraževanje,
Lucija Lučka Skok s.p.
Glavičeva ulica 8a, 1234 Mengeš

Za vas sem dosegljiva:
od ponedeljka do četrtka, od 8:00 do 12:00 ure in od 14:00 do 16:00 ure

T: 00386 51 342 821
E: lucija@lucijaskok.si
Copyright 2021, Pravno svetovanje, mediacija in izobraževanje, Lucija Lučka Skok s.p.
checkangle-upangle-downquestion-circle-o